Algemene voorwaarden


 
 

 

 

 

Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of werkzaamheden van Dansen & Sporten op Terschelling en de afnemer van een sportles/danscursus, hierna te noemen cursist.

Deelnemen aan de dans/sport lessen is geheel op eigen risico. De eigenaar van Dansen & Sporten op Terschelling is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de bezoeker op het terrein van of in de dans/sport lessen.
Verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende goederen) van Dansen & Sporten op Terschelling door toedoen van een bezoeker zullen ten alle tijden verhaald worden. De dans-sportschool heeft het recht zonder opgaaf van redenen personen de toegang tot de dans/sportlessen te weigeren.

Sportlessen:
Bij een reservering van een sportles kunt u voor de middag/avond lessen tot 6 uur van tevoren kosteloos annuleren en voor de ochtendlessen tot 12 uur van te voren. Meldt u zich binnen de 6 of 12 uur voor de sportles af, dan wordt uw sportles in rekening gebracht. Wanneer de trainer niet in staat is om een geplande sportles uit te voeren en hierdoor de training moet annuleren, ongeacht de omstandigheden, dan word uw training verplaatst of kosteloos geannuleerd.

Publicatie foto’s/video

Het is mogelijk dat er bij de dans & Sportlessen van Dansen & Sporten op Terschelling foto’s of video’s gemaakt worden van u of uw kind. Deze kunnen worden gebruikt voor informatieve en publicitaire doeleinden. Wij gaan er van uit dat u akkoord gaat met publicatie, tenzij u voorafgaand aan het cursusjaar schriftelijk bezwaar aangetekend heeft, onder vermelding van de cursus/les waaraan u of uw kind deelneemt. 


Inschrijvingen dansles
De overeenkomst tussen de cursist en Dansen & Sporten op Terschelling wordt aangegaan voor één cursusjaar(Danslessen). Inschrijving vindt als volgt plaats: Op deze website klikt u op het kopje aanmelden dansles. De inschrijving is pas geldig na bevestiging via de mail. Deze inschrijving geldt voor het hele cursusjaar 2022-2023. Bij bevestiging van uw online inschrijving gaat u tevens akkoord met dit algemene voorwaarden overzicht en met de inschrijfvoorwaarden.
a. Je inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar;
b. Na inschrijving verplicht je je tot betaling van het verschuldigde lesgeld;
c. Minderjarigen mogen zich zonder toestemming van ouder(s)/voogd niet inschrijven. Ouder(s)/voogd die een overeenkomst voor minderjarigen aangaan zijn te alle tijde verantwoordelijk voor de algemene voorwaarden wat betreft de inschrijving- en betalingsvoorwaarden.
d.De gegevens verstrekt bij de inschrijving worden vertrouwelijk behandelt en niet gedeeld met derden. Het telefoonnummer wordt vermeld op de leslijst en kan gebruikt worden bij eventuele calamiteiten. Het e-mailadres kan gebruikt worden om een belangrijke mededeling door te geven.
e. Inschrijving dient te geschieden voor aanvang van het nieuwe cursusjaar. Tussentijdse inschrijving (door het jaar heen) is mogelijk onder het voorbehoud dat er plaatsingsmogelijkheid is, zulks ter beoordeling van Dansen & Sporten op Terschelling.
Inschrijving is altijd onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen voor de desbetreffende cursus. Dansen & Sporten op Terschelling behoudt zich het recht voor cursussen te annuleren wanneer er onvoldoende deelnemers zijn aangemeld.
Plaatsing geschiedt in volgorde van aanmelding.
f. Bij inschrijving en plaatsing verplicht men zich tot betaling van het gehele cursusbedrag.
Het cursustarief is gebaseerd op een heel cursusjaar. De betaling van het verschuldigde cursusgeld kan plaatsvinden door middel van Ideal, per overschrijving of contante betaling bij de 1e les. Andere betalingsmogelijkheid is in 4 termijnen. Hierbij betaald u het lesgeld in 4 termijnen. Het lesgeld is in alle gevallen verschuldigd voor het volle cursusjaar. U krijgt geen rekening of acceptgiro. Het lesgeld kan worden overgemaakt op rekeningnummer NL29RABO01436.27.627 t.n.v. Danssen & Sporten op Terschelling, o.v.v. naam van de leerling.
g. De cursist kan de cursus tussentijds beëindigen. De tussentijdse uitschrijving dient schriftelijk te geschieden. De verplichting tot betaling blijft echter wel van kracht tot het einde van het lopende cursusjaar behalve wanneer onderstaande uitzonderingen van toepassing zijn:
- Verhuizing naar het vaste land.
- Langdurige ziekte of zwangerschap van de cursist, waardoor het de cursist medisch gesproken niet mogelijk is de cursus af te ronden.
- Indien een cursist een schriftelijk advies van Dansen & Sporten op Terschelling opvolgt om de cursus te beëindigen.
- Wijziging in persoonlijke omstandigheid waar bij in redelijkheid en billijkheid geen voortzetting kan worden verlengd. Dit ter beoordeling door Dansen & Sporten op Terschelling
In deze gevallen is een restitutie van cursusgeld eventueel mogelijk.
 Een verzoek hiertoe kan schriftelijk worden ingediend bij Dansen & Sporten op Terschelling. Dansen & Sporten op Terschelling beslist uiteindelijk en zal ieder geval apart behandelen. In alle gevallen waarin deze inschrijfbepalingen niet voorzien, beslist Dansen & Sporten op Terschelling .

De cursus
Bij inschrijving dient de cursist op de hoogte te worden gesteld van:
De globale inhoud van de cursus

Het aantal lessen

De tijdsduur van een les

De lestijden

De aanvang van de cursus

De frequentie van de lessen

Eventuele overige verplichtingen
De dans-sportschool mag de cursus annuleren indien daartoe gegronde redenen (waaronder overmachtsituaties) zijn. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan te weinig cursisten, langdurige ziekte, etc. Ingeval van annulering voor de aanvang van de cursus heeft de cursist recht op terugbetaling van het volledige lesgeld. Vindt de annulering tijdens de cursus plaats dan zal terugbetaling van het lesgeld geschieden naar rato van het aantal nog niet genoten lessen.

Ziekte
Bij ziekte/afwezigheid van de docent ontvangt de cursist (mits bereikbaar) bericht over uitgevallen lessen per SMS/Whats-app en wel op het nummer dat bij de inschrijving is opgegeven. Eventueel kan de cursist ook telefonisch of per e-mail op de hoogte worden gebracht. Bij ziekte / afwezigheid zal als eerste gezocht worden naar vervanging of zal geprobeerd worden de les te verzetten. Mocht dit niet mogelijk zijn dan vervalt de les. Restitutie van het cursusgeld per les vindt echter pas plaats als er meer dan drie lessen per cursus zijn vervallen per cursusjaar. Het uitvallen van een les wil zeggen dat deze niet wordt gegeven door een andere docent of op een later moment wordt ingehaald.

Lesdoorgang
a. Dansen & Sporten op Terschelling kan een les annuleren indien daartoe gegronde redenen (overmacht situaties) zijn, zonder dat hier inval en/of financiële consequenties aan verbonden zijn.
b. In geval van een pandemie zal Dansen & Sporten op Terschelling er alles aan doen om volgens de gestelde richtlijnen les te mogen blijven geven. Het volgen van de lessen is op eigen risico.

Danslessen:
Indien de cursist verhinderd is, wordt deze vriendelijk verzocht Dansen & Sporten op Terschelling hiervan op de hoogte te brengen. Dit kan mondeling, via de mail, of op telefoonnummer 06-22303905. Bij verhindering van cursisten vindt geen restitutie van cursusgeld plaats.

Aansprakelijkheid
Het deelnemen van de dans-sportlessen of andere activiteiten van Dansen & Sporten op Terschelling, geschiedt geheel voor risico van de cursist.
Dansen & Sporten op Terschelling is niet aansprakelijk voor letsel- 
of andere schade ontstaan tengevolge van het deelnemen aan de lessen dan wel andere activiteiten binnen de dansstudio.
Dansen & Sporten op Terschelling kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor verloren gegane of beschadigde zaken.
Bezoekers die zaken, zowel roerend als onroerend, van Dansen & Sporten op Terschelling hebben beschadigd, zijn gehouden deze schade volledige te vergoeden. Indien de schade door meerdere personen is toegebracht, is ieder van hen voor het geheel aansprakelijk.

OverigSamenstelling groepen

De samenstelling van de groepen wordt door Dansen & Sporten op Terschelling naar eigen inzicht ingedeeld, dit is onder andere afhankelijk van leeftijd, vorderingen en speciale omstandigheden/wensen.
De samenstelling kan tussentijds wisselen als de docent daartoe aanleiding ziet. Dit altijd in overleg. Ook kunnen lestijden / lesdagen tussentijds wisselen, dit altijd in overleg. Over samenstelling is geen discussie mogelijk, Dansen & Sporten op Terschelling beslist hierin.

Huisregels lesgebouw

Het is verboden de gymzaal te betreden met buitenschoenen.

Dansen & Sporten op Terschelling is niet aansprakelijk bij verlies of diefstal van uw eigendommen.

Om te voorkomen dat de leerlingen tijdens de lessen teveel worden afgeleid, is het niet toegestaan de lessen bij te wonen door anderen dan de cursisten zelf, m.u.v. kijklessen.

Slotbepaling
Dit zijn de algemene voorwaarden voor het cursusjaar 2022-2023. Bij inschrijving voor dit cursusjaar gaat de cursist en cursusgeld plichtige akkoord met al deze voorwaarden. Deze voorwaarden kunnen tussentijds gewijzigd worden en fouten zijn voorbehouden. Voor alle zaken waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist de leiding van Dansen & Sporten op Terschelling .(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Social Media

  

  

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2011 - 2023 Dansen & Sporten op Terschelling | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel